ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ KTHΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: Λαμπόβου 4, Σεπόλια, τ.κ. 10443 .

Λειτουργία Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης


Το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης από την Πέμπτη 17/5/2018 θα λειτουργεί στο κτήριο του Φορέα "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ", επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 288 (σταθμός μετρό Νομισματοκοπείο).

Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού θα είναι 10.00-14.00 καθημερινά, εκτός Τετάρτης.

 

Last Updated on Wednesday, 20 January 2021 11:34
 

Κτηματολόγιο για τους Δήμους Γαλατσίου και Μοσχάτου


Οι δικαιούχοι ακίνητης περιουσίας στους ανωτέρω δήμους, στο εξής για όλες  τις συναλλαγές τους θα απευθύνονται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών αντί για το Υποθηκοφυλακείο, του οποίου, όλα τα στοιχεία  επέχουν πλέον θέση αρχείου.
Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ετών, οι δικαιούχοι εγγραπτέων  δικαιωμάτων κάτοικοι εσωτερικού, κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να διορθώσουν τις αρχικές εγγραφές σε ακίνητα της περιοχής αυτής για μη δηλωθέντα  δικαιώματα κατά την κτηματογράφηση ή άλλα σφάλματα. Υπενθυμίζεται ότι η επταετία ισχύει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου.
Μετά το πέρας της προθεσμίας οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.  Για την εν λόγω περιοχή οι δικαιούχοι ένα μήνα μετά από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της εγγραφής τους (ακίνητο, δικαίωμα, τίτλο κτήσης) μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Τελικά Στοιχεία Κτηματογράφησης – Αρχικές Εγγραφές» στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr)

Στοιχεία Επικοινωνίας Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών:
Αριστοτέλους 175, Αθήνα, TK: 11251,
Τηλ:  210-8665080

Ώρες λειτουργίας για:
α) Παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων: 8:30 – 13:00
β) Παράδοση πιστοποιητικών: 8:30 – 14:00
γ) Έρευνα των βιβλίων: 10:00-14:00

Έκδοση Πιστοποιητικών – Έντυπα Αιτήσεων

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη υποβολή σχετικής αίτησης είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης: Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής ή εγγραφής.
β. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων: Περιέχει απόσπασμα από τις ενότητες του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τον ΚΑΕΚ, για τις οποίες ζητείται η έκδοση του πιστοποιητικού και εμφανίζει τις σχετικές κτηματολογικές εγγραφές (αρχικές και μεταγενέστερες) για όλους τους δικαιούχους και συνδικαιούχους. Αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: μη εκποίησης, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραμμένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και άρσης κατάσχεσης.
γ. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/ νομικού προσώπου: Εμφανίζει για ακίνητο/α, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου, τις εγγραφές δικαιωμάτων (αρχικές και μεταγενέστερες) για συγκεκριμένο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, από τις ενότητες του κτηματολογικού φύλλου, στις οποίες υπάρχουν οι αιτηθείσες κτηματολογικές εγγραφές για το εν λόγω πρόσωπο. Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο μερίδας προσώπου.
δ. Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης
ε. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου: Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο μερίδας προσώπου και σ αυτό απεικονίζεται η κατάσταση του ακινήτου με τα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα τυχόν βάρη.
στ. Αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηματογράφησης: Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο.
ζ.  Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
η. Κτηματογραφικό διάγραμμα
Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να μεταβεί στο Κτηματολογικό Γραφείο για να παραλάβει τα πιστοποιητικά που ζήτησε με αίτησή του, μπορεί να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Πίνακας Εκδιδόμενων Πιστοποιητικών/Αντιγράφων/Αποσπασμάτων [1]


 

 

Α/Α

 

 

Είδος πιστοποιητικού/αντιγράφου

 

 

Κόστος σε Ευρώ (€)

 

 

1.

 

 

Πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης

 

 

4,5

 

 

2.

 

 

Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων

 

 

Ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων /πράξεων, ανεξαρτήτως του πλήθους των εγγραφών που υπάρχουν σε αυτήν:

 

4,5

 

 

3.

 

 

Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου

 

 

Ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων/πράξεων ανεξαρτήτως τόσο του πλήθους των εγγραφών που υπάρχουν σε αυτήν, όσο και του αριθμού των ακινήτων:

 

4,5

 

 

3α.

 

 

Πιστοποιητικό περί μη υπάρξεως κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου

 

 

4,5

 

 

4.

 

 

Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

 

 

Ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο:

 

4,5

 

 

5.

 

 

Αντίγραφο:

 

α)εγγραπτέας πράξης,
β)εγγράφου από το αρχείο κτηματογράφησης

 

 

Ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο:

 

4,5

 

 

6.

 

 

Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

 

 

15

 

 

7.

 

 

Κτηματογραφικό διάγραμμα

 

 

33

 

Ανεξαρτήτως του πλήθους των Κ.Α.Ε.Κ. που περιέχει, αρκεί να είναι όμορα


[1] Σε όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και τις αντίστοιχες αιτήσεις επικολλάται ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο) και είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για την είσπραξή τους. Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ δεν επικολλάται στα εκδιδόμενα αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος, στα κτηματογραφικά διαγράμματα και στις αντίστοιχες αιτήσεις.

 

Last Updated on Wednesday, 20 January 2021 11:38
 

Έντυπα Αιτήσεων Κτηματολογίου

 

Last Updated on Wednesday, 28 March 2018 21:14