ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί

Υ.Α. 20783/2020
Νόμος 4354/2015
Νόμος 4261/2014
Νόμος 3746/2009
Νόμος 3601/2007 (Καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Ν.4261/2014)
Νόμος 3156/2003
Νόμος 2844/2000

Last Updated on Friday, 04 December 2020 10:26
 

Γενικά για το Πλασματικό Ενέχυρο

Το Πλασματικό Ενέχυρο είναι μέθοδος απόκτησης ρευστότητας δια ενεχύρασης επιχειρηματικών απαιτήσεων. Προκειμένου για τις τράπεζες, οι δανειακές τους απαιτήσεις χρησιμοποιούνται και ως καλύμματα για την έκδοση ομολογιακών δανείων.

Το Ενεχυροφυλακείο ως θεσμός, υπηρετεί τη δημοσίευση των πλασματικών ενεχύρων. Κατ' αυτό τον τρόπο μπορεί να αποτραπεί η πολλαπλή ενεχύραση του ιδίου ενεχύρου. Επίσης, υποκαθιστά την κοινοποίηση από τις τράπεζες στους δανειολήπτες τους της ενεχύρασης των δανείων τους.

Όπως όλα τα βιβλία που τηρούνται στο Υποθηκοφυλακείο, έτσι και τα βιβλία των ενεχύρων μπορούν να ερευνηθούν μόνο από δικηγόρους.

Την κατάθεση των ενεχύρων ακολουθεί πρωτοκόλληση, βιβλιοδεσία κι αρχειοθέτηση της αίτησης και αρχειοθέτηση του παραρτήματος.

Σημειωτέον ότι προκειμένου για τραπεζικά ενέχυρα, οι δανειολήπτες δημοσιεύονται ονομαστικά και θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στους φακέλλους των παραρτημάτων. Εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης κάθε δανειολήπτη, θα πρέπει να είναι καταχωρημένα και τα στοιχεία ταυτοποίησης του δανείου, όπως αριθμός δανειακής σύμβασης, αριθμός λογαριασμού, ποσό, ενδεχομένως αριθμός κάρτας, αν πρόκειται για πιστωτική κάρτα, ...

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης, τα δάνεια κι οι δανειολήπτες καταχωρούνται στους φακέλλους των παραρτημάτων με βάση την ταυτοποίηση του δανείου κι όχι κατ' αλφαβητική σειρά  προσώπων (αφού ενδέχεται να υπάρχουν συνδικαιούχοι ή συνυπόχρεοι στο ίδιο δάνειο). Σημειωτέον ότι η κάθε τράπεζα ορίζει αυθαίρετα την ταυτότητα του δανείου με βάση την οποία γίνεται η ταξινόμηση, συνεπώς αυτό το στοιχείο θα πρέπει να είναι γνωστό στο δικηγόρο που προτίθεται να ερευνήσει για λογαριασμό του πελάτη του.

Από την υπηρεσία μας διατίθενται ενημερωμένα αλφαβητικά ευρετήρια ταξινομημένα με βάση τον ενεχυραστή.

Last Updated on Monday, 16 November 2020 13:46
 

ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών κατατίθενται αιτήσεις για την καταχώριση νέων ενεχύρων κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη και αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφων κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.

Last Updated on Tuesday, 13 April 2021 19:26
 

Σύνδεσμοι

Γενικά για το Πλασματικό Ενέχυρο (εξωτερικός σύνδεσμος)
Covered Bond - wikipedia τοπικό (εξωτερικός σύνδεσμος)
«Πράσινο Βιβλίο» για την ενυπόθηκη πίστη στην ΕΕ

Τάπεζα της Ελλάδος: πράξη Διοικητή 2598/2.11.2007
ΘΕΜΑ: Πλαίσιο εποπτείας καλυμμένων ομολογιών που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα (covered bonds).

Last Updated on Monday, 16 November 2020 13:46