ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί
 

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ

Τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων είναι δημόσια και προσιτά σε όποιον θέλει να τα συμβουλευτεί, με τους περιορισμούς που προβλέπουν οι νόμοι. Στην έρευνα των βιβλίων προβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως μ α ζ ί με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι εάν το Υποθηκοφυλακείο υπάγεται στη περιφέρεια Πρωτοδικείου. Η έρευνα από οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται (άρθρο 41 Ν.Δ 3026/1954 Κώδικος περί Δικηγόρων). Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι στα ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία, που λειτουργούν σε έδρα Ειρηνοδικείου ή εκτός έδρας Πρωτοδικείου, η έρευνα είναι ελεύθερη σε οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα περί Δικηγόρων και τα άρθρα 1200 και 1339 Α.Κ. Είναι πρόδηλο, ότι οι διατάξεις αυτές δεν συνάδουν με την σοβαρότητα της διαδικασίας ελέγχου και μειώνουν την ασφάλεια των συναλλαγών και πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση μόνο οι δικηγόροι να δικαιούνται στον οποιονδήποτε έλεγχο.

Πέραν τούτων, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2318/1995 "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ":
"Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται, με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, εναντίον των οποίων έχει εντολή να διενεργήσει κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως, να ενεργεί έρευνες στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, νηολόγια, ναυτικά υποθηκολόγια, μητρώα αεροσκαφών και διευθύνσεις συγκοινωνιών. Επίσης, για τον ίδιο σκοπό δικαιούται να λαμβάνει γνώση και να ζητά αντίγραφα όλων των προς μεταγραφή πράξεων των συμβολαιογράφων, των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβιβάσεως κυριότητας κινητών και των εγγράφων που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση και είναι κατατεθειμένα σε συμβολαιογράφο".

Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 09:17
 

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ» ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Όταν το ακίνητο βρίσκεται στις περιφέρειες δύο Υποθηκοφυλακείων, η καταχώριση πρέπει να γίνει και στα δύο για το τμήμα του ακινήτου που βρίσκεται στο καθένα Υποθηκοφυλακείο, ώστε να καλύπτονται και τα δύο τμήματα του ακινήτου.

2. To ίδιο ισχύει και στην περίπτωση, κατά την οποία τα όρια των δύο Υποθηκοφυλακείων δεν έχουν επακριβώς καθοριστεί, και υπάρχει αμφισβήτηση για την τοπική τους αρμοδιότητα.

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:37
 

Η ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στη μελέτη του άρθρου 35 του Β.Δ 533/1963 σε συνδυασμό με το άρθρο 26, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Β.Δ 1043/1966, ώστε να αποφευχθούν λάθη στον τρόπο έρευνας των αλφαβητικών ευρετηρίων. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο η καταχώριση των ονομάτων γίνεται με έναν ιδιαίτερο κανονισμό ορθογραφικής λεξικογράφησης. Στο άρθρο αυτό θεσπίστηκαν γενικοί κανόνες, με δεκάδες παραδείγματα ορθογραφικής απόδοσης των ονομάτων κατά περίπτωση.
Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 35 του Β.Δ 533/1963, στο οποίο ορίζεται λεξικογραφικώς ο τρόπος καταχώρισης και στο οποίο περιέχονται δεκάδες παραδείγματα: "...Η εις το κατ' άρθρ. 3 του Ν.Δ. 4201/1961 γενικόν αλφαβητικόν ευρετήριον καταχώρησις των ονομάτων, πάντων των ενεχομένων προσώπων γίνεται κατ' αλφαβητικήν σειράν λεξικογραφικώς συμφώνως προς τον επόμενον κανονισμόν λεξικογραφήσεως".

I. Γενικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:46

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

«…Κατά το άρθρο 438 του ΚΠολΔ έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία, αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο αυτό ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή έγιναν ενώπιόν του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση.

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:38
 

ΑΚΥΡΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

«…Η έλλειψη κάποιου στοιχείου είτε στην περίπτωση καταχώρισης στα βιβλία μεταγραφών, είτε στο ευρετήριο μεταγραφών, τότε μεν επάγεται την ακυρότητα της μεταγραφής όταν η έλλειψη αφορά ουσιώδες στοιχείο, όταν δηλαδή εξαιτίας της έλλειψης αυτής η μεταγραφή, όπως ενεργήθηκε, δεν είναι ικανή να παράσχει προς τους τρίτους τη δημοσιότητα για την πράξη που μεταγράφηκε, όπως τη θέλησε ο νόμος…Επομένως, η μη αναγραφή στο  ευρετήριο μερίδων των στοιχείων της ταυτότητας των ενεχόμενων προσώπων της πράξης που μεταγράφεται, εφόσον δημιουργείται από την έλλειψη αυτή αμφιβολία, επάγεται την ακυρότητα της μεταγραφής (ΑΠ 443/1992)…» (ΑΠ 1987/2008, ΝοΒ 2009, τ. 57, σελ. 936, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΑθ 1634/1990  ΑρχΝομ. 1990, τ. 41, σελ. 347).

Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 11:19
 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΛΛΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ

α. Αίτηση στον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα,

β. Επίσημη μετάφραση του αλλοδαπού συμβολαίου στην ελληνική, που μπορεί να γίνει και από Έλληνα δικηγόρο,

γ. Περίληψη του αλλοδαπού συμβολαίου,

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι υπεβλήθη δήλωση Φ.Μ.Α., καθώς και βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ισοτιμία του νομίσματος της χώρας όπου συνετάγη με το ΕΥΡΩ κατά το χρόνο της μεταγραφής (Για τη μεταγραφή δωρεάς, γονικής παροχής και αποδοχή πρότασης δωρεάς αιτία θανάτου δεν προσκομίζεται ΦΜΑ διότι παραμένει επισυναπτόμενο στο πρωτότυπο του συμβολαίου). Είναι αυτονόητο ότι εάν η αξία του ακινήτου αναφέρεται σε ΕΥΡΩ δεν χρειάζεται η προαναφερόμενη βεβαίωση,

ε. Πιστοποιητικό καταβολής δικαιωμάτων του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου για τα αλλοδαπά συμβόλαια.

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:38
 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ

«…Η δήλωση του αντιπροσωπευομένου προς τον εξουσιοδοτούμενο (πληρεξουσιότητα), για να είναι έγκυρη η εν συνεχεία καταρτισθείσα μεταξύ του αντιπροσώπου και του τρίτου σύμβαση προσυμφώνου, με την οποία ο αντιπρόσωπος υπόσχεται, στο όνομα του αντιπροσωπευομένου, ότι ο τελευταίος
υποχρεούται να μεταβιβάσει στον τρίτο ορισμένο ακίνητο, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που απαιτείται για την  κατάρτιση της κυρίας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 217 εδ. β, 158, 159 εδ. α και 180 ΑΚ, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην  προστασία του δικαιοπρακτούντος αντιπροσωπευομένου, στο όνομα και για λογαριασμό του οποίου ενήργησε ο άμεσος αυτού αντιπρόσωπος, όσο και στην προστασία των συναλλαγών (Ολ.ΑΠ 19/2003).

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:39
 

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

«…Κατά τις διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, των νόμων 8 παρ. 1 Κώδ. (7.39), 9 παρ. 1, Β (50.14), 2 παρ. 2, Πανδ. (41.4), 6 Πανδ. (44.3), 76 παρ. 1, Πανδ. (18.1) και 7 παρ.  3, Πανδ. (23.3), κατά τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 51 ΕισΝ.ΑΚ, κρίνεται η απόκτηση κυριότητας, εφόσον τα δικαιογόνα γεγονότα έγιναν κατά το χρόνο που αυτές ίσχυαν, ήταν  επιτρεπτή η απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία, σε ακίνητα, έστω και αν αυτά ανήκαν στο δημόσιο, ακόμη και αν αυτά ήταν δάση ή δασικές εκτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:43
 

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

«…Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ (άρθρ. 242 ΚΒΠΝ) «γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε ένα ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου». Επειδή, κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως αυτοτελές και ενιαίο, και συνεπώς άρτιο και οικοδομήσιμο κατά τις αναφερθείσες διατάξεις του π.δ. 24/1985 (εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις), θεωρείται το γήπεδο το οποίο ή είναι ανεξάρτητο και αυθύπαρκτο εξ αρχής, υπό την έννοια ότι συνιστά συνεχόμενη έκταση γης που δεν διασπάται από μεσολαβούσες ιδιοκτησίες τρίτων ή κοινόχρηστους χώρους και ανήκει σε ένα ή και σε περισσότερους εξ αδιαιρέτου, ή αποκτά την ιδιότητα αυτή της ατομικότητας στη συνέχεια με νόμιμο τρόπο (συνένωση, κατάτμηση με διανομή ή πώληση, δωρεά, με διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου κ.λ.π.).

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:47
 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων προβλέπει και ρυθμίζει το Κανονιστικό Διάταγμα της 19ης/23ης Ιουλίου 1941 "περί Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους" καθώς και άλλοι μεταγενέστεροι νόμοι.

Στα Υποθηκοφυλακεία συντελείται η καταχώριση, φύλαξη και η απάλειψη των υποθηκών, των κατασχέσεων, των αγωγών και γενικά κάθε μεταγραπτέας πράξης. Τα Υποθηκοφυλακεία είναι επιφορτισμένα να διασφαλίζουν τις αρχές της δημοσιότητας και της προτεραιότητας των προσκομιζομένων προς καταχώριση πράξεων. Όταν λέμε αρχή της δημοσιότητας εννοούμε τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης έρευνας των σχετικών βιβλίων από κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον, μετά ή δια Δικηγόρου και την έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου από τον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα (βλ. Α. Τούση, Εμπράγματον Δίκαιον, Δ' έκδοσις, σελ. 867). Όταν λέμε αρχή της προτεραιότητας εννοούμε ότι επί περισσοτέρων εγγραφών επί του αυτού ακινήτου, προτιμάται η προγενέστερη κατά χρόνο εγγραφή ("prior tempore potior jure", "o κατά χρόνον προηγούμενος ισχυρότερος κατά το δικαίωμα").

Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 11:17
 

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

Ο αριθμός και η αρμοδιότητα των Υποθηκοφυλακείων προβλέπεται από το άρθρο 1 του Κανονιστικού Διατάγματος της 23-7-1941 καθώς και από τα άρθρα 6 και 7 του αυτού Κ.Δ., τα οποία ορίζουν τις περιφέρειες δικαιοδοσίας των Υποθηκοφυλακείων, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Ν.Δ 4201/1961, περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του κράτους. Βασικός κανόνας τήρησης της δημοσιότητας και της προτεραιότητας, που διέπει τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων είναι ότι κάθε καταχώριση γίνεται στο Υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, από οποιαδήποτε αιτία, τίτλος μεταβιβαστικός της κυριότητας μετεγράφη σε αναρμόδιο γραφείο, τότε η μεταγραφή θεωρείται ά κ υ ρ η. To ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις εγγραφής οποιουδήποτε βάρους ή αγωγής.

Ξεκινώντας από το βασικό αυτό κανόνα ο ερευνητής δικηγόρος, προκειμένου να κάνει σωστά την έρευνα των τίτλων της ιδιοκτησίας που του ανετέθη, πρέπει να ενημερωθεί τόσο για τις περιφέρειες που περιλαμβάνει το εκάστοτε Υποθηκοφυλακείο, όσο και για το ιστορικό της σύστασής του (δηλ. από ποιό έτος λειτουργεί και ποιό υποθηκοφυλακείο ήταν χρονικά αρμόδιο για το συγκεκριμένο ακίνητο), ώστε ο έλεγχος να γίνει και στα προηγούμενα υποθηκοφυλακεία.

Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 09:17
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ

Πολλά προβλήματα δημιουργούνται κατά την παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων από την πλημμελή ενημέρωση των άμεσα συναλλασσομένων με τα Υποθηκοφυλακεία – δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών-όσον αφορά τις διατάξεις του Β.Δ. 533/1963 σε συνδυασμό με το Β.Δ. 1043/1966 και κυρίως των άρθρων 1, 3, 4 και 9 με αποτέλεσμα την επιστροφή τους ή και την απόρριψή τους κατά το άρθρο 13 του Β.Δ. 533/1963. Κάθε άρνηση του Υποθηκοφύλακα πρέπει να αιτιολογηθεί και να σημειωθεί στη σχετική πράξη, την οποία συντάσσει ο Υποθηκοφύλακας προς χρήση και εφαρμογή του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ παρ. 2 και 3 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας).

Κατόπιν τούτου είναι σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσιο το κείμενο του άρθρου 13 του Β.Δ. 533/1963, σύμφωνα με το οποίο:
«…οσάκις ο φύλαξ των υποθηκών είναι κατά τόπον ή καθ’ ύλην αναρμόδιος, όπως ενεργήση καταχώρησιν τινά ή εκ της ελλείψεως τινών των εν τοις άρθροις 1 και 3 στοιχείων δημιουργείται αμφιβολία περί της ταυτότητος των ενεχομένων ή του ακινήτου ή το προς καταχώρησιν προσαγόμενον έγγραφον δεν είναι γεγραμμένον κατά τα εν άρθρω 4 οριζόμενα ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά ή ταύτα δεν δικαιολογούσιν την αιτουμένην καταχώρησιν, δέον να απορρίψη την αίτησιν και αφού συντάξη επ’ αυτής πράξιν αιτιολογούσαν την απόρριψιν, να ειδοποιήση τον ενδιαφερόμενον εάν υπάρχη η διεύθυνσις αυτού και να παραδώση τα συνημμένα τη αιτήσει έγγραφα».

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Β.Δ. 533/1963, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Β.Δ 1043/1966, περί του τρόπου σύνταξης της περίληψης κυρίως από τους δικηγόρους όπως π.χ στα κληρονομητήρια, τα αλλοδαπά συμβόλαια, στις προσημειώσεις υποθήκης, στις αγωγές και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Πρέπει να τονιστεί, ότι για πρώτη φορά καθιερώθηκε η περίληψη των προς καταχώριση εγγράφων από το άρθρο 9 του Β.Δ 533/1963.

Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 09:30
 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«…Οι υποθηκοφύλακες είναι άμισθοι δικαστικοί υπάλληλοι και τα Υποθηκοφυλακεία δημόσιες υπηρεσίες χωρίς καμία δικαιοδοτική αρμοδιότητα και  δικαιοδοσία. Σύμφωνα με το άρθρο 13 β.δ. 533/1963 «Περί εκτελέσεως άρθρου 10 ν.δ. 4201/61 περί των εργασιών των Υποθηκοφυλακείων», οσάκις ο φύλαξ των υποθηκών είναι κατά τόπον ή καθ’ ύλην αναρμόδιος όπως ενεργήση καταχώρισιν τινά ή εκ της ελλείψεως τινών των εν άρθροις 1 στοιχείων, δημιουργείται αμφιβολία περί της ταυτότητας των ενεχομένων ή του ακινήτου ή το προς καταχώρισιν προσαγόμενον έγγραφο δεν είναι γεγραμμένον κατά τα εν άρθροις 4 οριζόμενα, «δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά ή ταύτα δεν δικαιολογούσι την αιτούμενην καταχώρισιν, δεον να απορρίψει την αίτησιν και αφού συντάξη επ’ αυτής πράξιν αιτιολογούσαν την απόρριψιν, να ειδοποιήση τον ενδιαφερόμενον εάν υπάρχει διεύθυνσις αυτού και να παραδώση τα συνημμένα τη αιτήσει έγγραφα».

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:41
 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

«…Η κτήση της κυριότητας ακινήτου συντελείται από και δια της μεταγραφής της συμβολαιογραφικής συμφωνίας, δεδομένου δε ότι ο νόμος δεν τάσσει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει η μεταγραφή, ο τίτλος, με τον οποίο αποκτάται η κυριότητα, δύναται να μεταγραφεί οποτεδήποτε και η  μεταγραφή που έγινε με αυτό τον τρόπο επιφέρει πλήρη τα έννομα αποτελέσματά της, αρκεί μόνο να μη μεταγράφηκε προηγουμένως άλλος τίτλος κτήσεως κυριότητας του ίδιου ακινήτου υπέρ άλλου (ΑΠ 125/1962 ΝοΒ 10.700)…» (ΑΠ 604/2007, ΝΟΜΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:41
 

ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

«…Από τη διάταξη του άρθρου 11 του Α.Κ. προκύπτει ότι κάθε δήλωση βουλήσεως που τείνει στην παραγωγή ορισμένου έννομου αποτελέσματος (δικαιοπραξία), είναι έγκυρη, ως προς τον τύπο, αν είναι σύμφωνη είτε με το δίκαιο που διέπει το περιεχόμενό της, είτε με το δίκαιο του τόπου που επιχειρείται, είτε με το δίκαιο της ιθαγενείας όλων των μερών, ενώ από τη διάταξη του άρθρου 12 του ίδιου κώδικα προκύπτει ότι ο τύπος της εμπράγματης δικαιοπραξίας ρυθμίζεται από το δίκαιο της τοποθεσίας του πράγματος (Lex rei sitae). Η τελευταία διάταξη έχει εφαρμογή επί εμπραγμάτων
μόνο δικαιοπραξιών όπως είναι η κατά το άρθρο 1033 του ίδιου κώδικα συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος ότι μετατίθεται σε αυτόν η κυριότητα ακινήτου, η οποία, κατά την ίδια διάταξη γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή, σε αντίθεση με την ενοχική σύμβαση της πώλησης η οποία αποτελεί και την κατά την ίδια διάταξη του αρθ. 1033 του ΑΚ νόμιμη αιτία και διέπεται από το άρθ. 11 του Α.Κ. Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η δικαιοπραξία μεταβιβάσεως ακινήτου, που βρίσκεται στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεται με δημόσιο έγγραφο, ενώπιον δημόσιας αρχής αρμόδιας κατά τόπον και καθ' ύλην, η οποία προκειμένου για δικαιοπραξία που γίνεται στην Ελλάδα είναι ο συμβολαιογράφος, ενώ για αυτήν που γίνεται στην αλλοδαπή και στην ένδικη περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι η καθοριζόμενη από το εσωτερικό δίκαιο της πολιτείας στην οποία καταρτίζεται αυτή δηλαδή ο δημόσιος Συμβολαιογράφος (notary public).

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:41
 

ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΝΑ ΜΕΤΑΓΡΑΨΕΙ

ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΝΑ ΜΕΤΑΓΡΑΨΕΙ Ή ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Κατ’ εξαίρεση και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ο Υποθηκοφύλακας μπορεί να αρνηθεί την μεταγραφή ή την εγγραφή κάποιας πράξεως, κατ’ άρθρο 13 του Ν.Δ. 533/1963, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «Οσάκις ο φύλαξ των υποθηκών είναι κατά τόπον ή καθ’ ύλην αναρμόδιος όπως ενεργήση καταχώρησίν τινα ή εκ της ελλείψεως τινών των εν τοις άθρθ. 1 και 3 στοιχείων δημιουργείται αμφιβολία περί της ταυτότητος των ενεχομένων ή του ακινήτου ή το προς καταχώρησιν προσαγόμενον έγγραφον δεν είναι γεγραμμένον κατά τα εν άρθρ. 4 οριζόμενα ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά ή ταύτα δεν δικαιολογούσι την αιτουμένη καταχώρησιν δέον να απορρίψη την αίτησιν και αφού συντάξη επ’ αυτής πράξιν αιτολογούσαν την απόρριψιν, να ειδοποιήση τον ενδιαφερόμενον, εάν υπάρχη η διεύθυνσις αυτού και να παραδώση τα συνημμένα τη αιτήσει έγγραφα».

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:42
 

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ

«…Από τη διάταξη του άρθρου 1041 του Α.Κ. προκύπτει ότι για την κτήση κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία απαιτούνται φυσική εξουσίαση αυτού με διάνοια κυρίου (νομή), καλή πίστη, που πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της νομής, νόμιμος τίτλος και παρέλευση δεκαετίας στη νομή του πράγματος. Κατά την έννοια της τελευταίας διάταξης, νόμιμος τίτλος είναι κάθε γεγονός παραγωγικό κατά νόμο κυριότητας, όπως είναι και το μεταβιβαστικό της κυριότητας για νόμιμη αιτία συμβολαιογραφικό έγγραφο, που έχει μεταγραφεί νόμιμα και έχει εξωτερικώς όλους τους όρους του εγκύρου τίτλου, τυχόν δε ελαττώματα κείμενα εκτός αυτού, όπως και η έλλειψη κυριότητας στο πρόσωπο του μεταβιβάζοντος, καλύπτονται από τη χρησικτησία, αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι αυτής, μεταξύ των οποίων και η καλή πίστη…» (ΑΠ 1470/2008, ΝΟΜΟΣ).

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:40
 

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ν. 3127/2003)

«…Κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, 2 του Ν. 3127/2003, σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό  κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει ο οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου, εφόσον:

α) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για  δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή

β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη.

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:42
 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

«…Κατά το άρθρο 22 του ν. 1577/1985, αυθαίρετο είναι το έργο που κατασκευάζεται είτε χωρίς άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, είτε καθ' υπέρβασή της, ή με βάση ανακληθείσα τέτοια άδεια. Από την ανωτέρω διάταξη του, ως ισχύει, άρθρου 17 παρ. 8 ν. 1337/83, συνάγεται, ότι δράστης της παραβάσεως του α' εδαφίου αυτής μπορεί να είναι μόνον ο εκ προθέσεως προβαίνων στην κατασκευή αυθαιρέτου έργου, οπότε τιμωρείται με τις στο εδάφιο αυτό απειλούμενες, ως άνω, διαζευκτικές ποινές, ενώ, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, υπαίτιος καθίσταται εκείνος  που έχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες (ιδιοκτήτης, εντολέας κλπ)…» (ΑΠ 921/2008 (Ποιν) ΠοινΛόγος 2008/586, ΝΟΜΟΣ).

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:42